ainmhidh(ean) - animal(s) - l'animal / les animaux

Gàidhlig English français
bheat, bheathaichean veterinarian le vétérinaire
cù / coin dog(s) chien(s)
cuilean(an) puppy / puppies chiot(s)
cat / cait cat(s) chat(s)
piseag(an) kitten(s) chaton(s)
radan(an) rat(s) "
luch(an) mouse / mice souris
asal / asailean donkey(s) âne(s)
each / eich horse(s) cheval / chevaux
stallan, àigeach / àigich stallion(s) étalon(s)
làir / làraichean mare(s) jument(s)
searrach / searraich foal(s) poulain(s)
pònaidh(ean) pony / ponies poney(s)
buabhall(an) buffalo(es) buffle(s)
tarbh / tairbh bull(s) taureau(x)
damh / daimh ox(es) bœuf(s)
bò / bà cow(s) vache(s)
laogh / laoigh calf / calves veau(x)
agh heifer la génisse
reithe ram le bélier
caora / caoraich sheep mouton(s), brebis
uan / uain lamb(s) agneau(x)
gobhar / gobhair goat(s) bouc(s), chèvre(s)
gobhar f(h)iadhaich wild goat la chèvre sauvage
torc fiadhach wild boar le sanglier
muc(an) pig(s)
sow(s)
cochon(s), porc(s)
truie(s)
uircean(an) piglet(s) porcelet(s)
coinean(an),
coineanach / coineanaich,
(rabaidean)
rabbit(s) lapin(s)
geàrr(an), maigheach hare(s) lièvre(s)
toll-choinein burrow le terrier
dallag(an), famh(an) mole(s) taupe(s)
dallag-an-fhraoich shrew la musaraigne
gràineag(an) hedgehog(s) hérisson(s)
feòrag(an) squirrel(s) écureuil(s)
sionnach / sionnaich fox(es) renard(s)
madadh-allaidh
madaidhean-allaidh
wolf / wolves loup(s)
mathan / mathain bear(s) ours
fiadh / fèidh deer(s) cerf(s)
eilid hind, doe la biche
agh-fèidh fawn le faon


eun / eòin - bird(s) - oiseau(x)

Gàidhlig English français
nead / nid nest(s) nid(s)
iolaire(an) eagle(s) aigle(s)
seabhag(an) hawk(s), falcon(s) faucon(s)
fang(an) vulture(s) vautour(s)
fitheach / fithich raven(s) corbeau(x)
feannag(an) crow(s) corneille(s)
calman / calmain dove(s) colombe(s)
calman-coille / calmain-choille wood pigeon(s) pigeon(s), palombe(s)
easag(an) pheasant(s) faisan(s)
cearc-choille partridge la perdrix
cearc-fhrangach turkey le dindon, la dinde
coileach / coilich rooster(s), cockerel(s) coq(s)
cearc(an) hen(s) poule(s)
isean(an) chick(s) poussin(s)
tunnag(an)
lach(an)
duck(s)
wild duck(s), mallard(s)
canard(s)
canard(s) sauvage(s)
gèadh / geòidh goose / geese oie(s)
eala(chan) swan(s) cygne(s)


meanbh-fhrìde(an) - insect(s) - insecte(s)

Gàidhlig English français
cnuimh(ean) maggot(s) asticot(s)
cnuimh-shìoda
cnuimhean-sìoda
silkworm(s) ver(s) à soie
boiteag(an) earthworm(s) ver(s) de terre
seangan(an)
tom-sheangan
ant(s)
anthill
fourmi(s)
la fourmilière
buail-a-chnag, buail a'chnag cicada la cigale
greollan(an) cricket(s) criquet(s)
locast(an) locust(s) criquet(s) pélerin(s)
fionnan-feòir, leumadair-uaine grasshopper la sauterelle
cuileag(an) fly / flies mouche(s)
meanbh-chuileag(an) midge(s) moucheron(s)
dealan-dè butterfly le papillon
tarbh-nathrach dragonfly la libellule
cuileag-shionnachain firefly la luciole
daol(ag) bhreac ladybug, ladybird la coccinelle
beach-lann apiary le rucher
glèidheadair sheillean beekeeper l'apiculteur
seillean(an) bee(s) abeille(s)
speach(an) wasp(s) guêpe(s)
creithleag(-nan-each) horse fly la taon
creithleag innseanach,
mosgaid(ean)
mosquito(es) moustique(s)
càrnan(an) cockroach(es) cafard(s)
damhan-allaidh spider l'araignée
lìon an damhain-allaidh spider web la toile d'araignée
sgairp(ean) scorpion(s) "


iasg / èisg - fish(es) - poisson(s)

Gàidhlig English français
bradan / bradain salmon saumon(s)
breac / bric trout truite(s)
tùna tuna le thon
cearban(an) shark(s) requin(s)
leumadair(ean) dolphin(s) dauphin(s)
pèileag(an) porpoise(s) marsouin(s)
muc-mhara / mucan-mhara whale(s) baleine(s)
ròn / ròin seal(s) phoque(s)
sligeanach, turtur(an) turtle(s), tortoise(s) tortue(s)
muir seiliche sea turtle la tortue marine
slige (mhara) (sea)shell le coquillage
slige-chreachain scallop la coquille Saint-Jacques
eisir(ean) oyster(s) huître(s)
feusgan / feusgain blue mussel(s) moule(s)
crosgag starfish l'étoile de mer
muirteachd(an) jellyfish(es) méduse(s)
carran / carrain shrimp(s) crevette(s)
crùbag(an) crab(s) crabe(s)
giomach / giomaich lobster(s) homard(s)
seilcheag(an) snail(s), slug(s) escargot(s), limace(s)
deala / dealachan leech(s) sangsue(s)
nathair / nathraichean snake(s) serpent(s)
dearc(an)-luachrach, laghairt(ean) lizard(s) lézard(s)
mial-mhàgach toad le crapaud
losgann / losgainn frog(s) grenouille(s)


sutha - le zoo

Gàidhlig English français
apa, muncaidh(ean) ape, monkey(s) singe(s)
ialtag(an) bat(s) chauve(s)-souris
piorraid(ean), pearraid(ean),
pioghaid(ean), pitheid(ean)
parrot(s) perroquet(s)
struth ostrich l'autruche
leòmhann le lion
ban-leòmhann lioness la lionne
sìota cheetah le guépard
liopard leopard le léopard
pantar panther la panthère
tìgeir tiger le tigre
asal-stiallach, sìobra(than) zebra(s) zèbre(s)
càmhal / càmhail camel(s) chameau(x)
dromadair(ean) dromedary / dromedaries dromadaire(s)
sioraf(an) giraffe(s) girafe(s)
ailbhean(an) elephant(s) éléphant(s)
sròn-adharcach rhinoceros le rhinocéros
each-aibhne / eich-aibhne,
capall-abhainn
hippopotamus / hippos hippopotame(s)
crogall(an) crocodile(s) "
cangaru(than) kangaroo(s) kangourou(s)