fàilte - welcome - bienvenue

Gàidhlig English français
halò hello, hi salut
Ciamar a tha thu?
Ciamar a tha sibh? [respect]
How are you? Comment vas-tu ?
Comment allez-vous ?
Tha mi gu math I am well Je vais bien
Dè an t-ainm a th' ort?
Dè an t-ainm a th' oirbh? [respect]
What's your name? Quel est ton nom ?
Quel est votre nom ?
Is mise ... I am ... Je suis ...
ainm
an t-ainm
name
the name
nom
le nom
bean-phòsta madam madame
bana-mhaighstir miss mademoiselle
maighstir mister monsieur
madainn mhath
latha math
good morning
good day
bonjour
feasgar math good afternoon / evening bonsoir
oidhche mhath good night bonne nuit
tìoraidh
mar sin leat
mar sin leibh [respect, plural]
bye au revoir
beannachd leat/leibh [old-fashioned] goodbye au revoir
slàn leat/leibh farewell adieu
gura math a thèid leat good luck
["may goodness go with you"]
bonne chance
pòg(an)
na pògan
kiss(es)
the kisses
bise(s)
les bises
Tha gaol agam ort I love you Je t'aime
tapadh leat/leibh
(mòran) taing
thanks
(many) thanks
merci
merci (beaucoup)
gu toilichte with pleasure avec plaisir
Cò às a tha thu?
Cò às a tha sibh? [respect, plural]
Where are you from? D'où es-tu ?
D'où êtes-vous ?
Tha mi à Glaschu I am from Glasgow Je suis de Glasgow
A bheil Gàidhlig agad?
A bheil Gàidhlig agaibh? [respect, plural]
Do you speak Gaelic? Parles-tu écossais ?
Parlez-vous écossais ?
An do dh'òl thu?
Dh'òl
Cha do dh'òl
Did you drink?
(yes) I did
(no) I didn't
As-tu bu ?
(oui) j'ai bu
(non) je n'ai pas bu
tha am, is/are (oui)
chan eil am, is/are not (non)
ceart gu leòr okay d'accord
Dè rud? [familiar] What? Quoi ?
B' àill leat? [singular]
B' àill leibh ? [plural, respect]
Pardon? "
Tha mi duilich I am sorry Je suis désolé
Gabh mo leisgeul
Gabhaibh mo leisgeul [respect, plural]
Excuse me Excuse-moi
Excusez-moi
Cuidich mi!
Cuidichibh mi! [respect]
Help! À l'aide ! Au secours !