teaghlach / teaghlaichean
family / families - famille(s)

Gàidhlig English français
seanair(ean) grandfather(s) grand(s)-père(s)
seanmhair(ean) grandmother(s) grand(s)-mère(s)
pàrant(an) parent(s) "
athair / athraichean father(s) père(s)
màthair / màthraichean mother(s) mère(s)
fireannach / fireannaich,
fear / fir [not formal]
man / men homme(s)
fear-pòsta, duine-cèile husband l'époux, le mari
bean / mnathan,
boireannach / boireannaich
woman / women femme(s)
bean-phòsta, bean-chèile wife, spouse l'épouse
càirdean, dlùth-chàirdean relatives les "parents proches"
uncail(ean) uncle(s) oncle(s)
antaidh(ean) aunt(s) tante(s)
mac-bràthar/peathar nephew le neveu
nighean-bràthar/peathar niece la nièce
co-ogha / co-oghaichean cousin(s) "
balach / balaich boy(s) garçon(s)
caileag(an) girl(s) fille(s)
mac / mic son(s) fils
nighean / nigheanan, nìghnean daughter(s) fille(s) de
bràthair / bràithrean brother(s) frère(s)
piuthar / peathraichean sister(s) sœur(s)
leth-aonan, càraid twin le jumeau, la jumelle
pàiste
clann
child
children
l'enfant
les enfants
leanabh(an) baby / babies bébé(s)
naoidhean infant, newly-born le nouveau-né
aoigh(ean) guest(s) invité(s)
caraid / caraidean, càirdean friend(s) ami(s)
nàmhaid / nàimhdean enemy / enemies ennemi(s)
nàbaidh(ean) neighbour(s) voisin(s)
duine
daoine
person
people
la personne
les gens