cruinn-eòlas
geography - la géographie

Gàidhlig English français
bratach / brataichean flag(s) drapeau(x)
crìoch(an) boundary / boundaries frontière(s)
dùthaich / dùthchannan country / countries le pays / les pays
Alba
Albannach
Scotland
a Scot (person)
l'Écosse
un écossais
a' Ghàidhealtachd Highlands les "hautes-terres"
a' Ghalltachd Lowlands les "basses-terres"
ceanna-bhaile, prìomh-bhaile capital city la capitale
baile / bailtean city / cities, town(s) ville(s)
Dùn Èideann Edinburgh Édimbourg
Glaschu Glasgow "
Obar Dheathain Aberdeen "
Dùn Dèagh Dundee "
Cuimreach a Welsh person un gallois
Èireannach an Irish person un irlandais
Sasannach
Beurla
an English person
English language
un anglais
la langue anglaise
Frangach
Fraingis
a French person
French language
un français
la langue française
an Fhraing France "


seòladh / seòlaidhean
direction(s)

Gàidhlig English français
Tuath North le Nord
Deas South le Sud
Sear, Ear East l'Est
Siar, Iar West l'Ouest
combaist(ean) compass(es) boussole(s)
mapa(ichean) map(s) carte(s)


Gàidhlig English français
suas up haut
shìos
sìos
down
downwards
bas
vers le bas
air (muin) on sur
fo under sous
ann, an in dans
aig at à
deas
air do làimh dheis
right
on your right-hand
droite
à droite
clì
air do làimh chlì
left
on your left-hand
gauche
à gauche
eadar between entre
an seo here ici
an sin, an siud there là(-bas)
faisg, dlùth near près, proche
fada far loin, lointain