an àireamh / na h-àireamhan - number(s) - nombre(s)

Gàidhlig English français
0 neoini zero zéro
1 aon one un
2 dà / dhà two deux
3 trì three trois
4 ceithir four quatre
5 còig five cinq
6 sia six "
7 seachd seven sept
8 ochd eight huit
9 naoi nine neuf
10 deich ten dix


Gàidhlig
11 aon deug
12 dà/dhà dheug
13 trì deug
14 ceithir deug
15 còig deug
16 sia deug
17 seachd deug
18 ochd deug
19 naoi deug
Gàidhlig
20 fichead
30 deich air fhichead, trithead
40 dà fhichead, ceathrad
50 dà fhichead 's deich, leth-cheud, caogad
60 trì fichead, siagad
70 trì fichead 's deich, seachad
80 ceithir fichead, ochdad
90 ceithir fichead 's deich, naochad


Gàidhlig English français
100 ceud hundred cent
1 000 mìle thousand mille
1 000
000
millean million "
1 000
000
000
billean billion milliard


Gàidhlig English français
1o ciad first premier
2o dàrna / dara second deuxième
3o treas third troisième


mìr - fraction

Gàidhlig English français
1/2 leth half demi, moitié
1/4 cairteal, ceathramh quarter quart
% ceudad percent pourcent(age)
àireamhair calculator la calculatrice