alarm-clock
le réveil

an t-àm : time : le temps

Gàidhlig English français
De an uair a tha e ? What time is it? Quelle heure est-il ?
gleoc / gleocan, gleocaichean clock(s) horloge(s)
uaireadairiche watchmaker l'horloger
uaireadair(-làimhe) (wrist)watch la montre
uair(ean) hour(s) heure(s)
mionaid(ean) minute(s) "
diog(an) second(s) seconde(s)
madainn morning le matin, la matinée
là / làithean day(s) jour(s)
meadhan-là/latha noon, midday midi
feasgar afternoon
evening
l'après-midi
le soir, la soirée
oidhche(annan) night(s) nuit(s)
meadhan-oidhche midnight minuit
a-bhòin-dè day before yesterday avant-hier
an-dè yesterday hier
an-diugh today aujourd'hui
a-màireach tomorrow demain
an-earar day after tomorrow après-demain
seachdain(ean) week(s) semaine(s)
deireadh-seachdain weekend la fin de semaine
saor-làithean,
làithean-saora
holidays, vacation les vacances
mìos(an) month(s) le mois / les mois
ràith(ean) season(s) saison(s)
bliadhna / bliadhnaichean year(s) an(s), année(s)
a' Bhliadhn' Ùr New Year le Nouvel-An
co-là-breith birthday, anniversary l'anniversaire
tiodhlac gift le cadeau
a' Chàisg Easter Pâques
Oidhche Shamhna Halloween "
an Nollaig Christmas le,la Noël
Bodach na Nollaig Santa Claus le Père Noël
mìosachan calendar le calendrier
linn / linntean century / centuries siècle(s)
mìle bliadhna millennium le millénaire


Gàidhlig English français
ro before avant
an dèidh after après
a-nis, an-dràsta [at present] now maintenant
tràth early tôt
anmoch late tard
[in past] a-riamh, riamh,
[in future] daonnan, an-còmhnaidh
always toujours
[in past] a-riamh
[in future] a-chaoidh, gu bràth
never jamais
ainmig seldom, rarely rarement
uaireannan sometimes parfois
gu tric often souvent